INTEGRITETSPOLICY

Denna sida innehåller information om den policy Bluescreens personuppgiftsbehandling följer.

Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning för att Du ska känna Dig så trygg som möjligt med vår hantering av dina personuppgifter.

 

 1. Parter och ansvar

Bluescreen AB, 556881-2670, Stansargränd 4, 72130 Västerås (”Bluescreen”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar om dig.

I vår roll som IT-leverantör och leverantör av bl.a. affärssystem kan vi även komma att agera i egenskap av personuppgiftsbiträde. I detta fall är det ”Kunden” som är den personuppgiftsansvarige. Mer info finns under rubriken Bluescreen som personuppgiftsbiträde och i vårt Biträdesavtal.

 

 1. Grundläggande principer

En av Bluescreens mest grundläggande principer är att respektera och skydda dina rättigheter och din integritet. Vi tillämpar en minimal insamlingspolicy, vilket innebär att vi bara sparar data som vi absolut måste spara för att leverera våra tjänster och delar inte med oss av denna data till andra, om det inte är absolut nödvändigt för att leverera våra tjänster.

 

 1. Hur/när samlar vi in personuppgifter?

Uppgifter samlas in från dig när du till exempel

 • beställer en tjänst av oss,
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av någon av våra tjänster,
 • lämnar dina inloggningsuppgifter för support eller
 • besöker våra lokaler.

 

Under Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig finns en fullständig förteckning över när/hur, vad och varför vi samlar in dina uppgifter.

 

Övriga sätt för oss att samla information om dig

Genom att skicka e-post till oss, ta kontakt via telefon eller ge dina kontaktuppgifter till någon representant från Bluescreen (såsom ditt visitkort) lämnar du direkt eller indirekt dina personuppgifter till oss. I samband med att avtal ingås mellan Bluescreen och ett bolag som du tillhör, kan vi även komma att samla information om dig genom att du exempelvis uppges vara kontaktperson eller avtalsansvarig.

När du besöker vår hemsida (www.bluescreen.se) kan du välja att lämna viss information till oss via cookies (läs mer om detta under Cookies nedan).

Vidare kan personuppgifter samlas från externa källor såsom genom Bluescreens egna sökningar efter ”kontaktperson eller funktion på bolag x”.

 

 1. Vilka kategorier av registrerade behandlar vi?

För att du ska veta om du omfattas av vår behandling av personuppgifter vill vi tydliggöra vilka kategorier av registrerade vi behandlar.

I vår egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar vi följande kategorier:

 • Kunder & potentiella kunder
 • Besökare på bluescreen.se
 • Besökare i våra lokaler
 • Leverantörer & deras kontaktpersoner
 • Samarbetspartners till Bluescreen
 • Anställda hos Bluescreen* (inkl. tidigare och potentiella arbetstagare)
 • Anställda hos Kunder

*Anställda hos Bluescreen hänvisas till intern integritetspolicy för anställda för specifik information om uppgifter som behandlas i anställningen.

 

I vår egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar vi följande kategorier:

 • Anställda hos Kunder
 • Kunders kunder inkl. potentiella kunder
 • Kunders leverantörer & deras kontaktpersoner
 • Kunders samarbetspartners

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Beroende på vilken företagsform du har och beroende på vilken av våra tjänster du använder kan det variera mellan vilka personuppgifter vi behandlar. Vid enskild firma är exempelvis dina företagsuppgifter dina personuppgifter.

Nedan följer en uppräkning av vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar samt en vidare uppräkning av typ av personuppgifter vid varje kategori. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer vid vilka tillfällen och för vilket ändamål, finns i tabellen längst ner på denna sida under rubriken Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig.

 

Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer (mobil och/eller fast), ljud-/bildupptagning, yrkestitel

Enhetsinformation – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik

Geografisk information – din geografiska placering

Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik, jobbhistorik

Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa

Inloggningsuppgifter – användarnamn, lösenord

Övrigt – innehåll på inlämnad produkt (dator/läsplatta/telefon)

 

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter främst i syfte att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, det vill säga för att kunna leverera, utveckla, förvalta, felsöka, underhålla eller administrera tjänster till dig som kund. Vid beställning av en vara eller tjänst samlar Bluescreen in dina uppgifter för att hantera din order, fakturera och för att kontakta dig.

I samband med att du besöker våra lokaler kan vi komma att behandla dina uppgifter via vår kameraövervakning för att förhindra inbrott, stöld och vandalism. Bluescreen kan även komma att behandla dina personuppgifter för att etablera eller bibehålla en affärsrelation mellan dig och Bluescreen. Dessutom kan vi spara dina uppgifter för att besvara förfrågningar om varor/tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt. I vissa fall använder vi molntjänster såsom Dropbox för tillfällig lagring av dokument, men då är den enda personuppgiften som kan förekomma namn. I samtliga nämnda fall använder vi oss av berättigat intresse (intresseavvägning) som rättslig grund. Vissa dokument, exempelvis jobbansökan och kundavtal, sparar vi så länge det finns anledning att spara på grund av eventuella rättsliga anspråk (diskrimineringsfall och preskription av fordran). Även denna sistnämnda behandling grundar vi på vårt berättigade intresse.  

Information om behandlingen av dina uppgifter i samband med att du besöker bluescreen.se hittar du under Cookies nedan.

Utöver det som beskrivs ovan är vi skyldiga att spara vissa uppgifter enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet. I detta fall använder vi oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Längst ner på sidan finner du en översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig, där du kan läsa specifikt ändamål och rättslig grund för några av våra behandlingar.

 

 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EU/EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EU/EES som arbetar med oss eller för en av våra underleverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

 1. Vem kan ta del av dina uppgifter?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Bluescreen om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bluescreens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Se även under punkt 15.

 

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål, vilket innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

 • När du lämnar in en produkt för service gör vi en säkerhetsbackup av din inlämnade produkt. Dessa backuper sparas aldrig längre än 30 dagar.
 • Den information som vi samlar in via vår kameraövervakning är bildupptagning via videoinspelning som raderas max 30 dagar efter inspelning.
 • Om du är en tidigare kund till Bluescreen och har en aktiv kundrelation med oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.
 • För att vi ska kunna försvara oss vid t.ex. fordringsanspråk eller andra eventuella anspråk, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid.
 • I de fall Bluescreen är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning. Information som behövs för vår bokföring arkiveras exempelvis i 7 år enligt bokföringslagen.

Information om hur gallringen av dina uppgifter går till i vårt affärssystem, WorkCloud, hittar du här.

 

 1. Cookies

På denna webbplats (www.bluescreen.se) används cookies. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen är enligt lag tillåtna att använda utan ditt medgivande, denna behandling grundar vi på berättigat intresse. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter vars ändamål kräver ditt medgivande är samtycke. Genom att klicka dig vidare på vår hemsida godkänner du samtliga cookies. Du kan alltid ändra eller återkalla ditt samtycke till behandlingen via vår cookiepolicy, där du även kan läsa detaljer om användandet och lagringen av olika cookies.

Bluescreen använder sig av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla in och analysera data. Google Analytics tar emot information om hur användare hittar vår webbsida och hur den används. Google Analytics hjälper oss att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov. Lagringen av informationen varierar beroende på hur ofta användaren besöker vår webbplats.

 

 1. Incidenthantering

För att uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen är det viktigt för oss att vi har tillräckliga rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Hos oss har vi utsett ansvarig personal som sköter nödvändig samordning, kommunikation och ansvar för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Beroende på incidentens karaktär och påverkan involveras de personer som krävs för att hantera incidenten. Tack vare våra rutiner på plats kan ansvarig personal snabbt kartlägga vem som gör vad och hur situationen ska hanteras.

Vid upptäckt av ett dataintrång undersöker vi vilken typ av dataintrång det är fråga om och vilka konsekvenser dataintrånget medfört. Sedan går vi igenom vilka åtgärder som behövs och vidtar dessa för att motverka eventuella negativa konsekvenser. Vidare utvärderar vi dataintrångets påverkan och underrättar eventuella Kunder som vi är personuppgiftsbiträde åt.

Högriskincidenter och åtgärder kommuniceras ut till berörda som drabbats av incidenten och en anmälan görs till behörig tillsynsmyndighet.

 

 1. Säkerhet

Bluescreen AB arbetar ständigt för att förebygga personuppgiftsincidenter. Utöver säkerheten för den behandling vi själva är personuppgiftsansvariga för, vidtar vi även tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för de uppgifter vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde. Åtgärderna vidtas för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

 • Kameraövervakning

För att förhindra inbrott, stöld och vandalism kameraövervakas kontoret. Övervakade områden är märkta med skyltar. Bildupptagningen raderas max 30 dagar efter inspelning.

 • Autentisering och kryptering

Vi använder oss av Secure Sockets Layer (SSL), vilket innebär att all datakommunikation som skickas mellan två enheter förblir privat och krypterad. För att få tillgång till våra tjänster krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

Alla lösenord i databasen sparas ”hashade” vilket innebär att det inte går att avkryptera det sparade lösenordet.

För att säkerställa rätt användare använder vi oss av tvåfaktorsautentisering.

 • Informationsskydd & sekretess

Genom ett behörighetskontrollsystem förhindrar vi obehörig behandling av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Vi begränsar aktivt åtkomsten till personuppgifterna till sådana personer som arbetar under Bluescreens ledning och som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. All personal med behörighet omfattas av en sekretessförbindelse.

 • Lagring & backuper

Våra tjänster driftas på servrar i datahallar. Datacentret videoövervakas såväl utvändigt som invändigt samt ligger på inhägnat område, och är utrustat med intelligent och automatiserat inpasserings- och larmsystem där all aktivitet loggas och automatiskt analyseras. Datacentret bevakas av patrullerande väktare. Varje datahall är utrustad med differentierade rökdetektorsystem med direktkopplat larm till Räddningstjänsten. Detektoridentifierad brand eller rökutveckling utlöser släckningssystemet bestående av Argonite. Denna typ av släckning sänker effektivt syrehalten i utrymmet och lämnar inga restprodukter vid brandsläckning.

Redundant elförsörjning sker genom ringmatad högspänning till egen transformator från två geografiskt olika källor och metoder. Datahallarnas temperatur och luftfuktighet styrs av redundanta kylsystem.

All personal med tillträde till datahallarna har skrivit på sekretessavtal och godkänts vid kontroll av Polisens belastningsregister.

Lagringen av data finns på flera geografiskt separerade platser inom Europa med full redundans och backuper tas dagligen. Dessa klassificeras som katastrofbackup vilket innebär att de primärt är tänkta att användas för att rulla tillbaka på i händelse av större haveri. Dessa är inte tänkta för att granulärt läsa tillbaka enstaka filer för kunds räkning. Vi krypterar alltid dessa backuper och spar dem i annat datacenter än där primärdata finns. Backuper sparas maximalt i 90 dagar.

 

 1. Dina rättigheter

Som registrerad hos Bluescreen har du vissa rättigheter rörande de personuppgifter vi behandlar om dig. Du är alltid välkommen att kontakta Bluescreen (se Kontaktuppgifter nedan) vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Samtycke kan återkallas
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

Registerutdrag
Du kan när som helst kontakta Bluescreen för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

För att begära ett registerutdrag fyller du i vårt formulär för registerutdrag. Ifyllt formulär ska vara skriftligt egenhändigt undertecknat och skickas till:

Bluescreen AB
Ref. GDPR
Stansargränd 4

721 30 Västerås

Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Information
Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på sätt som anges under *Kontaktuppgifter*.

Rättelse
Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

Begränsning
Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Rätten att invända mot behandling
Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

Dataportabilitet
Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss skriftligen på sätt som anges under Kontaktuppgifter.

Radering (”rätten att bli glömd”)
För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för Bluescreen, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

 

 1. Länkar till andra webbplatser

Bluescreen.se kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Bluescreen AB är aldrig ansvariga för integritetspolicyer eller integritetsförfaranden hos någon tredje part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar respektive sidas integritetspolicy och hur de hanterar personuppgifter.

 

 1. Personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Bluescreens räkning genom ett så kallat personuppgiftsbiträde. Behandlingen av personuppgifter sker då enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss inom följande kategorier:

 • Ekonomitjänster & fakturering
 • Lönehantering
 • Diverse produktleverantörer inom IT
 • Hostingleverantör
 • Samarbetspartner inom telekommunikation
 • Leverantör inom mobil kommunikation
 • Samarbetspartner inom finansiella tjänster

 

 1. Bluescreen som personuppgiftsbiträde

Vissa uppgifter behandlar vi för Kunds räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. I de fall du är personuppgiftsansvarig och Bluescreen agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter enligt vårt Personuppgiftsbiträdesavtal.

 

 1. Klagomål

Om du anser att Bluescreen behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se

 

 1. Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna informationstext uppdaterades senast den 1 oktober 2018. Vi kan komma att ändra denna information, till exempel om vi skulle samla in ytterligare uppgifter eller behandla dina uppgifter för nya ändamål. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på bluescreen.se.

Om du tycker att någon information saknas i denna Policy, är du välkommen att kontakta oss genom att maila till info@bluescreen.se

 

 1. Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Bluescreen AB
Ref. GDPR
Stansargränd 4
721 30 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig

OBS! Nedanstående tabell är inte en fullständig översikt av Bluescreens olika personuppgiftsbehandlingar. För att få fullständig information över vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vänligen begär ett registerutdrag i enlighet med punkt 13. 

 

När Kategori av uppgifter Personuppgifter Ändamål Rättslig grund
Skapa ny kund Företagsuppgifter Kundnummer

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Faktura- & leveransadress

Webbsida

Fullgöra förpliktelser enligt avtal Avtal Intresseavvägning
Person- och kontaktinformation Namn

E-post

Telefonnummer

Titel (kan förekomma)

Administrera ditt inloggningskonto Avtal
Inloggningsuppgifter Användar-ID

Lösenord (kan förekomma)

Administrera ditt inloggningskonto Avtal
Kontakt via hemsidan Person- och kontaktinformation Namn

E-post

Telefonnummer

Titel (kan förekomma)

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Leverera beställd information

Avtal

Intresseavvägning

Företagsuppgifter Företagsnamn

Organisationsnummer

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål Avtal

Intresseavvägning

Ärendeuppgifter Meddelande i fritext* Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid

Avtal

Intresseavvägning

Kontakt via mejl Person- och kontaktinformation Namn

E-post

Telefonnummer (kan förekomma)

Titel (kan förekomma)

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Leverera beställd information

Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar

Avtal

Intresseavvägning

Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn

Organisationsnummer

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål Avtal

Intresseavvägning

Ärendeuppgifter Meddelande i fritext* Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål Avtal

Intresseavvägning

Kontakt via telefon Person- och kontaktinformation Namn

E-post

Telefonnummer

Titel (kan förekomma)

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Leverera beställd information

Avtal

Intresseavvägning

Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn

Organisationsnummer

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål Avtal

Intresseavvägning

Ärendeuppgifter Ljudupptagning* Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål Avtal

Intresseavvägning

Beställning/köp av vara/tjänst Företagsuppgifter Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Faktura- & leveransadress

Hantera din order

Fakturering

Leverera beställd vara/tjänst

 

Avtal

Intresseavvägning

Rättslig förpliktelse

Person- och kontaktinformation Förnamn

Efternamn

Titel (kan förekomma)

E-post

Telefonnummer

Faktura- & leveransadress

Hantera din order

Fakturering

Kontakt för frågor om order

Leverera beställd vara/tjänst

Avtal

Intresseavvägning

Rättslig förpliktelse

Finansiell information Eventuella krediter

Skulder eller negativ betalningshistorik

Syfte att ingå avtal

Avgöra betalningsförmåga & betalningsbeteende

Avtal

Intresseavvägning

Kundsupport Person- och kontaktinformation Namn

E-post (kan förekomma)

Telefonnummer

Titel (kan förekomma)

Ge dig support när du har tekniska problem

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Avtal

Intresseavvägning

Företagsuppgifter (kan förekomma) Företagsnamn

Organisationsnummer

Ge dig support när du har tekniska problem

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Fakturering

Avtal

Intresseavvägning

Ärendeuppgifter Ljudupptagning*
(röstbrevlåda)
Ge dig support när du har tekniska problem

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Avtal

Intresseavvägning

Inloggningsuppgifter (kan förekomma) Användar-ID (kan förekomma)

Lösenord (kan förekomma)

Ge dig support när du har tekniska problem

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Avtal

Intresseavvägning

Enhetsinformation

(kan förekomma)

IP-adress

Språkinställningar

Webbläsarinställningar

Tidszon

Operativsystem

Plattform

Skärmupplösning

Ge dig support när du har tekniska problem

Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål

Avtal

Intresseavvägning

Besök på hemsida  Enhetsinformation

Beteendeinformation (kan förekomma)

IP-adress

Språkinställningar

Webbläsarinställningar

Tidszon

Operativsystem

Plattform

Skärmupplösning

Skärminspelning* (kan förekomma)

 

 

 

För att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov

 

 

 

*OBS! Det går inte att ta reda på vem besökaren i fråga är med hjälp av dessa uppgifter.

Samtycke

Intresseavvägning

Besök i våra lokaler Person- och kontaktinformation Bildupptagning För att förhindra inbrott, stöld och vandalism Intresseavvägning
Begäran om registerutdrag Person- och kontaktinformation Namn

Personnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Signatur

Kopia av legitimation

Säkerställa att det är rätt person som begär utdraget

Leverera beställd information

Vi sparar vanligtvis begäran i 2 månader pga. eventuellt anspråk som har samband med begäran om registerutdrag 

Rättslig förpliktelse

Intresseavvägning

Rekrytering & spontanansökan Person- och kontaktinformation Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

CV* (foto kan förekomma)

Hantera en ansökan om arbete oavsett om den riktar sig till en speciell tjänst eller är en allmän ansökan

Syfte att ingå anställningsavtal

Vi sparar ansökan i 2 år pga. eventuellt anspråk som har samband med ansökan

Avtal

Intresseavvägning

Tidigare referenser Namn

E-post (kan förekomma)

Telefonnummer

Hantera en ansökan om arbete oavsett om den riktar sig till en speciell tjänst eller är en allmän ansökan Avtal

Intresseavvägning

Ärendeuppgifter Meddelande i fritext* Hantera en ansökan om arbete oavsett om den riktar sig till en speciell tjänst eller är en allmän ansökan

Syfte att ingå anställningsavtal

Avtal

Intresseavvägning

 

*Innehåller de personuppgifter du valt att skriva/lämna till oss.

__________________________________________________________

Klicka här för mer information om dataskyddslagstiftningen.