Regler för kameraövervakning och GDPR

Kameraövervakning

Dela inlägg:

Regler för tillåten kameraövervakning

Den generella uppfattningen sedan GDPR trädde ikraft verkar vara att reglerna för tillåten kameraövervakning blivit snällare. Det krävs förvisso inte längre något övervakningstillstånd från länsstyrelsen, dock behöver du ha en del annan dokumentation på plats för att övervakningen ska anses laglig och vara tillåten. Vissa verksamheter behöver dessutom ett tillstånd från Datainspektionen. 

kameraovervakning

Vilka regler gäller för min kameraövervakning?

Reglerna för kameraövervakning återfinns i såväl kamerabevakningslagen som dataskyddslagstiftningen, eftersom kameraövervakning kan anses vara känsligt utifrån ett integritetsperspektiv. 

Det som krävs enligt dataskyddslagstiftningen är att det finns en rättslig grund för den behandling som sker vid kamerabevakning. I de flesta fallen, i alla fall för privata verksamheter, är en intresseavvägning mest aktuell. Den rättsliga grunden blir således berättigat intresse.

– Inget tillståndskrav (om du inte utför en uppgift av allmänt intresse¹)

Detta innebär att gamla tillstånd och anmälningar upphört att gälla, vilket resulterar i att du som personuppgiftsansvarig måste göra en egen bedömning av planerad kameraövervakning.

– Intresseavvägning som rättslig grund

Intresseavvägning (berättigat intresse) är den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter. Se checklistan längre ned på denna sida för att se vad du måste informera om i detta fall.

   De som tidigare har haft tillstånd har länsstyrelsen ansett haft berättigade ändamål med bevakningen. Den intresseavvägning som gjordes då står sig således även efter att tillståndet upphörde, det viktiga är att denna finns dokumenterad. 

– Viktigt att följa dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Det är viktigt att du som personuppgiftsansvarig följer dataskyddslagstiftningen, annars riskerar du att drabbas av sanktionsavgifter. Läs mer om olaglig behandling av personuppgifter/otillåten kameraövervakning längre ned på denna sida. 

– Höga krav på information

Se checklistan längre ned på denna sida för att se vad du måste informera om.

__________________

¹ Privata skolorprivat hälso- och sjukvård och kollektivtrafikbolag är exempel på privata verksamheter som utför uppgift av allmänt intresse.

– Tillståndskrav

Kravet på tillstånd gäller i de fall kamerabevakningen sker av plats dit allmänheten har tillträde. Det är alltså OK att kamerabevaka övriga platser utan tillstånd, dvs. platser dit allmänheten inte har tillträde.

Tillstånd från innan 25 maj 2018 gäller fortfarande fram tills de löpt ut. 

– Andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Privata skolorprivat hälso- och sjukvård och kollektivtrafikbolag är exempel på privata verksamheter som utför uppgift av allmänt intresse.

– Höga krav på information

Se checklistan längre ned på denna sida för att se vad du måste informera om.

– Privatundantaget

Reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen undantar privatpersoner som önskar kamerabevakning. Det finns dock vissa riktlinjer för att undantaget ska kunna tillämpas:

 • kameran får inte fånga en plats dit allmänheten har tillträde
 • du måste bevaka i egenskap av privatperson, och
 • bevakningen ska bedrivas som ett led i en verksamhet av rent privat natur¹

__________________

¹ Rent privat natur – plats och avsikt är centrala faktorer vid denna bedömning (t.ex. privatbostad och tillhörande garage, förråd, sjöbod, etc. under förutsättning att dessa inte används i näringsverksamhet) 

Viktigt att tänka på

Tänk på följande vid bedömningen av om det finns berättigade ändamål med bevakningen:

kameraövervakningsskylt

Dessutom finns det en skyldighet att informera om

Kamerabevakning på jobbet

Vad gäller de anställda har arbetsgivaren, förutom skyldigheten att informera om varför de filmas, hur länge filmen sparas och hur filmen ska användas, en förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen innan kamerabevakning inleds. Detta innebär att ni måste förhandla med berörd arbetstagarorganisation om beslutet att införa kamerabevakning.

Förbered all dokumentation som ligger till grund för beslutet att uppföra kameraövervakning och tänk på att Arbetstagarorganisationen ställer frågor som syftar till att skydda arbetstagarens integritet. Er rättsliga grund för behandlingen måste således vara väl grundad.

Läs mer om rättslig grund för kameraövervakning i vår checklista. 

Vad räknas som integritetskänsliga områden?

Nedanstående områden anses vara integritetskänsliga områden som kräver extra eftertanke för att kameraövervakning ska vara tillåten. I majoriteten av dessa fall väger dock de registrerades integritetsintresse tyngre.

 • Såväl innan- som utanför omklädningsrum, duschutrymme och toalett.
 • Platser med nära anslutning till personers hem – såsom parkering/innergård/port till/trapphus i flerbostadsfastighet.
 • Hotellutrymmen – såsom rumskorridorer, rum, reception, lobby.
 • Arbetsplats – anställda är en känslig kategori av registrerade 

Olaglig personuppgiftsbehandling / otillåten kameraövervakning

Omfattande övervakning & otillräcklig skyltning

Den första GDPR-bötern i EU dömdes ut av tillsynsmyndigheten i Österrike till ett företag som ansågs ha för omfattande kameraövervakning. Företaget hade en kamera installerad framför sitt verksamhetsställe och denna spelade in en stor del av trottoaren. Informationen om kameraövervakningen var dessutom inte tillräcklig. Sanktionsavgiften låg på €4.800.

Ansiktsigenkänning

En svensk gymnasienämnd ålades att betala en sanktionsavgift på 200.000 kr på grund av närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning. Skolan i fråga använde sig av teknik som innebar att eleverna först fick registrera en profil genom att stå framför kameran i 20 sekunder, därefter räckte det med att de gick förbi kameran för att deras närvaro automatiskt skulle registreras. Den rättsliga grunden som behandlingen grundades på var samtycke, dock ansåg Datainspektionen att det förelåg ett ojämlikt maktförhållande mellan de registrerade (eleverna) och den personuppgiftsansvarige (skolan/gymnasienämnden), därmed uppnåddes inte kravet på frivillighet. 

Enligt EU:s riktlinjer för kamerabevakning krävs samtycke för behandling av biometriska data genom användning av ansiktsigenkänningsteknik, annars är behandlingen olaglig.

Inte tillräckligt starkt behov

Hotell i Sverige fick lov att ta ner sina kameror i diverse utrymmen på grund av att de, enligt Datainspektionen, filmade integritetskänsliga kategorier av registrerade (hotellgäster och anställda) utan att det förelåg ett tillräckligt starkt behov av övervakning. Datainspektionens jurist Martin Hemberg som deltog i granskningen säger: ”För varje plats som övervakas måste hotellen kunna visa att det finns ett starkt behov av övervakningen, till exempel därför att platsen är brottsutsatt. Det har de granskade hotellen i många fall inte kunnat visa, och då är övervakningen olaglig”.

Ett annat fall där Datainspektionen ansett att det inte funnits tillräckligt starkt behov av kameraövervakning var när en hyresvärd installerat kameror på parkering i anslutning till sin egen och sina hyresgästers bostäder. Datainspektionen anser att det krävs ”mycket starka skäl” för att kunna bevaka ett område där hyresgäster vistas och hyresgästernas hemmiljö. Detta pga. att Hyresvärden ansågs inte ha ”mycket starka skäl” eftersom det endast hänt ett fåtal mindre allvarliga incidenter (stöld och skadegörelse). Hyresvärden satte i detta fall upp kameran i egenskap av privatperson, därför beslutade Datainspektionen endast att kameran skulle tas bort. Det hade varit allvarligare om hyresvärden installerat kameran i egenskap av ett ”bostadsbolag”, dvs. näringsverksamhet.

Checklista för kameraövervakning

Praktiska skyldigheter

 • Tydlig skyltning

  Upplysning om kamerabevakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid bevakningen, ska en särskild upplysning lämnas om detta.

 • Förhandlingsskyldighet

  Vad gäller de anställda har arbetsgivaren, förutom skyldigheten att informera om varför de filmas, hur länge filmen sparas och hur filmen ska användas, en förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen innan kamerabevakning inleds. Detta innebär att ni måste förhandla med berörd arbetstagarorganisation om beslutet att införa kamerabevakning.

Information som måste framgå

 • Vilka ni är som kameraövervakar

  Det måste på något sätt framgå för de registrerade på något sätt vilka ni är som utför kamerabevakning.
  Se till att detta framgår i/vid skyltningen.

 • Kontaktuppgifter till er

  Se till att även detta framgår i/vid skyltningen.

Integritetspolicy

I/vid skyltningen bör ni även länka till nedanstående information, som ni kan ha uppladdad i en integritetspolicy på er hemsida.  

 • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

  Er integritetspolicy ska innehålla kontaktuppgifter till ert dataskyddsombud, om ni har ett sådant.

 • Ändamål med kameraövervakningen

  Förklara varför ni behöver kameraövervakning.

 • Rättslig grund för behandlingen

  Informera om vilken rättslig grund ni stödjer er på för behandlingen av bildupptagning som utförs genom kamerabevakningen. Oftast är berättigat intresse mest lämpligt för privata verksamheter.

Särskilt om berättigat intresse

Om ni har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att ni kan stödja er behandling av bilduppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse, måste ni skriva vilka intressen ni har beaktat och hur ni har resonerat (t.ex. förebygga och utreda brott).

Tänk på att en intresseavvägning görs mellan den personuppgiftsansvariges intresse av att behandla uppgifterna och den registrerades intresse av integritetsskydd för uppgifterna i fråga. Om den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn, är behandlingen förbjuden.

Särskilt om samtycke

Att grunda vanlig kamerabevakning på samtycke från gäster/besökare/personal kan i praktiken bli omständligt eftersom ett samtycke kan återkallas. Dessutom är det svårt att uppfylla kravet på frivillighet vad gäller anställda, vilket Datainspektionen även tryckt på i praxis.

Om ni planerar att använda ansiktsigenkänning krävs det att ni får ett samtycke från dem som ni använder det på. 

Undantag kan finnas för vissa myndigheter.

 • Lagringsperiod för inspelningsmaterialet

  Berätta om hur länge ni kommer att lagra inspelningsmaterialet och i vilka fall ni kan komma att undvika från normalfallet (exempelvis vid brottsutredning).

 • Skyldighet enligt lag eller avtal

  Klargör om det är så att ni är skyldiga att kamerabevaka enligt lag eller avtal.

 • Ljudupptagning ska anges särskilt

  Om ni spelar in ljud måste detta anges särskilt.

 • De registrerades rättigheter

  De registrerade måste informeras om vilka rättigheter de har vad gäller behandlingen av deras bilduppgifter. Kan de begära att inspelningsmaterial raderas? På vilket sätt kan de efterfråga information om behandlingen av deras uppgifter? Kan de begära att få se vilka bilder som finns av dem i ert inspelningsmaterial?

 • Rätt till klagomål hos Datainspektionen

  De registrerade ska underrättas om att de har rätt att klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

 • Mottagare av uppgifterna

  Det måste framgå om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet. Exempelvis Polisen vid brottsutredningar, IT-admin vid tekniska problem, etc.

 • Överföring till tredje land

  Kommer materialet att föras över till ett land utanför EU? Tänk på var leverantör och servrar befinner sig.

Är din planerade kameraövervakning laglig?

Om du kommit fram till att du följer samtliga regler för kameraövervakning och bestämt dig för att sätta upp kameror hjälper vi gärna till med anpassad paketlösning och/eller installation.

Paketlösning & installation

Ett kameraövervakningssystem består oftast av ett flertal delar som kan omfatta en eller flera kameror. Kontakta oss för hjälp med val av rätt övervakningssystem och för installationen av det. Förutom kameror skulle en paketlösning kunna inkludera monitorer, inspelningsutrustning och/eller mjukvara för att styra lagringen. 

Kameraövervakning efter behov

Antal kameror, prestanda på server/lagringsenhet och val av mjukvara bestäms utifrån ditt behov. Vi erbjuder anpassade kameraövervakningssystem efter era behov med lätthanterad inspelningsenhet och övervakningskameror med tydlig bild även vid totalt mörker. Allt levereras komplett med programvara där fjärråtkomst är möjlig via dator, smartphone och surfplatta.

Hyra eller köpa kameraövervakning

Oavsett om ni vill köpa eller hyra övervakningssystem erbjuder vi kompletta lösningar inklusive lagringsenheter och tillbehör. Självklart kan vi hjälpa till med installation och konfigurering med mera.

Outdoor Waterproof Security Camera

Andra inlägg

WorkCloud

Skapa digitala enkäter

Nu kan du skapa dina egna digitala enkäter i WorkCloud och skicka till dina kunder, prospekts och kontakter. WorkCloud tar hand om utskick, design, påminnelser och data.

Läs mer »
Kundcase med

Kakelbutik & Utställning

Kakelbutik & Utställning erbjuder ett helhetskoncept inom badrumsrenovering, allt från kakel till badrumsmöbler. Företaget har egna hantverkare som utför allt från renovering av badrum till större entreprenader och en av Västerås bästa utställningsbutik med ständigt uppdaterade miljöer!

Läs mer »

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.
Kontakta oss

Telefon

Mail

Fjärrsupport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd