För företag

Allmänna villkor

för produkter och tjänster inom IT

Här kan du se våra allmänna villkor för företag vid beställning och köp av produkter och tjänster från Bluescreen AB.

Klicka på respektive rubrik för information

Villkoren nedan gäller på försäljning av produkter och tjänster inom IT från Bluescreen AB (”Bluescreen”) till företag och organisationer (”kunden”), om inte annat särskilt avtalats mellan kunden och Bluescreen.

Dessa villkor utgör en del av det IT-supportavtal (”IT-avtalet”) som våra avtalskunder har ingått med oss. Villkoren ersätter inte någon bestämmelse i IT-avtalet. Vid oklarheter eller motstridigheter ska IT-avtalet ha företräde framför dessa villkor.

Samtliga beställningar görs skriftligen via e-post till info@bluescreen.se. Beställningen måste vara bekräftad av Bluescreen för att den ska anses vara bindande.

Leveranstid för produkter kan skilja sig, se mer under Leverans & frakt nedan. 

Priser enligt vid var tid gällande prislista. Priser anges exklusive 25 % moms.

Betalning sker mot faktura, som ska betalas 20 dagar netto i vanliga fall. Kunden kan välja pappersfaktura eller elektronisk faktura. Fakturaavgift tillkommer vid pappersfaktura. 

Påminnelse skickas ut för faktura som inte betalats. I detta fall tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte fakturan efter påminnelse skickas den till inkasso. Bluescreen har rätt till eventuella inkassokostnader och eventuella förseningar debiteras med 8 % dröjsmålsränta. 

Produkter förblir Bluescreens egendom till dess de till fullo betalats av kunden. Om köparen är i dröjsmål med betalningen till Bluescreen förbehåller sig Bluescreen rätten att, så länge dröjsmålet varar, när som helst häva köpet och återta produkten.

Leveranstider skiljer sig från produkt till produkt. Faktorer som kan påverka leveranstiderna:

  • Lagerstatus¹
  • Helgdagar
  • Yttre faktorer som inte vi kan styra över (väderförhållanden, transport, osv.)
  • Installationsbehov

Ingen fraktkostnad tillkommer om kunden hämtar produkten hos Bluescreen eller om produkt körs ut till kund. Fraktkostnad kan tillkomma i annat fall.

______________

¹ Om produkten inte finns på lager hos någon av Bluescreens leverantörer, eller har blivit försenad, ska Bluescreen meddela kund så snart som Bluescreen fått kännedom om den eventuella avvikelsen. Bluescreen bär inte ansvar för eventuella avvikelser i leveranstid hos leverantör. 

Kunden kan inte åberopa ytterligare garanti än den som Bluescreen erbjuds från diverse tillverkare och leverantörer.

Garantiperioden förlängs inte till följd av att ett fel avhjälps eller omleverans sker av produkten.

Garantitiden räknas från Bluescreens fakturadatum, om ej annat angivits. Bluescreen står inte för ersättningsdelar, produkter under servicetiden och ej heller kostnader för arbete som kunden har i samband med garantiärende. 

Bluescreen lämnar varken öppet köp eller någon generell bytesrätt. Undantag kan förekomma i enskilda fall.

Returer sker endast i undantagsfall.

Vid retur åligger det kunden att emballera produkten på ett sätt som godkänts av transportören. Bluescreen ersätter inte skador som uppkommer pga. otillräckligt/felaktigt emballage.

Vid godkänd retur krediterar Bluescreen kunden till det lägsta av produktens dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat eller skadat emballage och/eller tillbehör. 

Om en produkt vid kontroll inte uppvisar angivet fel, debiteras en felsökningsavgift samt returfrakt.

Retur av felbeställd produkt

Av kunden felbeställda produkter tar Bluescreen inte tillbaka. 

Bluescreens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. Bluescreens ansvar omfattar heller inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion,

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Bluescreens instruktioner,

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal, tredje man eller genom andra omständigheter utom Bluescreens kontroll, eller

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

Bluescreen ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Bluesceen ansvarar för, debiteras kund en undersökningsavgift enligt Bluescreens vid var tid gällande prislista.

Bluescreen ansvarar inte i något fall för direkta eller indirekta förluster eller skador, såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott i verksamheten eller bristande tillgänglighet.

Vid utebliven prestation eller påtagligt dröjsmål, som beror på Bluescreen, är ersättningsansvaret för Bluescreen begränsat till det belopp som Bluescreen har mottagit som betalning från kunden. Beloppet på ersättningen kan således aldrig överstiga den av kunden erlagda betalningen.

Information om vår personuppgiftsbehandling hittar du i vår integritetspolicy.

Bluescreen är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet av transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som ligger utanför Bluescreens kontroll.

Vid problem når du oss på 021-421 21 00 eller i våra lokaler på Returvägen 1, 721 37 Västerås.

___________

Avtalskunder prioriteras (se vår sida för IT-support).

Kontakta oss

skriv till oss nedan

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

*vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet

Cookie-meddelande

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen. Läs mer om Cookies i vår integritetspolicy.