Integritetspolicy

Bluescreens personuppgiftsbehandling

Behandlingen sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår hantering av dina personuppgifter.

Klicka på respektive rubrik för information

Bluescreen AB, 556881-2670, Returvägen 1, 721 37 Västerås (”Bluescreen”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar om dig.

I våra roller som IT-konsulter och leverantör av bl.a. affärssystem kan vi även komma att agera i egenskap av personuppgiftsbiträde. I detta fall är det ”Kunden” som är den personuppgiftsansvarige. Mer info finns under Bluescreen som personuppgiftsbiträde och i vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

En av Bluescreens mest grundläggande principer är att respektera och skydda dina rättigheter och din integritet. Vi tillämpar en minimal insamlingspolicy, vilket innebär att vi bara sparar data som vi absolut måste spara för att leverera våra tjänster och delar inte med oss av denna data till andra, om det inte är absolut nödvändigt för att leverera våra tjänster.

UPPGIFTER SAMLAS IN FRÅN DIG NÄR DU TILL EXEMPEL

 • beställer en produkt eller tjänst av oss,
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av någon av de tjänster vi erbjuder,
 • lämnar dina uppgifter i ett supportärende eller
 • besöker våra lokaler.

ÖVRIGA SÄTT FÖR OSS ATT SAMLA INFORMATION OM DIG

Genom att skicka e-post till oss, ta kontakt via telefon eller ge dina kontaktuppgifter till någon representant från Bluescreen (såsom ditt visitkort) lämnar du direkt eller indirekt dina personuppgifter till oss. I samband med att avtal ingås mellan Bluescreen och ett bolag som du tillhör, kan vi även komma att samla information om dig genom att du exempelvis uppges vara kontaktperson eller avtalsansvarig.

När du besöker vår hemsida (www.bluescreen.se) kan du välja att lämna viss information till oss via cookies (läs mer om detta under Cookies nedan).

Vidare kan personuppgifter samlas från externa källor såsom genom Bluescreens egna sökningar efter ”kontaktperson eller funktion på bolag x”.

                                    
Under Översiktlig kartläggning över personuppgiftsbehandlingen hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig finns en mer fullständig förteckning över när/hur, vad och varför vi samlar in dina uppgifter.

För att du ska veta om du omfattas av vår behandling av personuppgifter vill vi tydliggöra vilka kategorier av registrerade vi behandlar.

I vår egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar vi följande kategorier:

 • Kunder & potentiella kunder
 • Avtalsparter
 • Besökare på bluescreen.se
 • Besökare i våra lokaler
 • Leverantörer & deras kontaktpersoner
 • Samarbetspartners till Bluescreen
 • Anställda hos Bluescreen¹ (inkl. tidigare och potentiella arbetstagare)
 • Anställda hos Kunder
 • WorkCloud-användare
¹ Anställda hos Bluescreen hänvisas till vår interna integritetspolicy för anställda för specifik information om uppgifter som behandlas i anställningen. OBS! Som anställd har du samma rättigheter som andra registrerade (se punkt 13).

I vår egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar vi följande kategorier²:

 • Anställda hos Kunder
 • Kunders kunder inkl. potentiella kunder
 • Kunders leverantörer & deras kontaktpersoner
 • Kunders samarbetspartners
 • WorkCloud-användare
² Notera att dessa kategorier endast ingår i vår behandling pga. våra roller som IT-konsulter och systemleverantör.

Beroende på vilken företagsform du har och beroende på vilken av våra tjänster du använder kan det variera mellan vilka personuppgifter vi behandlar. Vid enskild firma är exempelvis dina företagsuppgifter dina personuppgifter.

Nedan följer en uppräkning av vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar samt en vidare uppräkning av typ av personuppgifter vid varje kategori. 

PERSON- OCH KONTAKTINFORMATION 
namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer (mobil och/eller fast), ljud-/bildupptagning, yrkestitel

ENHETSINFORMATION
IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

FINANSIELL INFORMATION
eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik

GEOGRAFISK INFORMATION
din geografiska placering

HISTORISK INFORMATION
 tidigare köp, betalnings- och kredithistorik, jobbhistorik

INFORMATION OM PRODUKTER/TJÄNSTER
 detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa

INLOGGNINGSUPPGIFTER
användarnamn, lösenord

ÖVRIGT
innehåll på inlämnad produkt (dator/läsplatta/telefon)

                                    
Längre ner på denna sida finns det en förteckning över vilka personuppgifter som behandlas vid vilka tillfällen och för vilket ändamål. Se Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig.

AVTAL
Vi behandlar dina uppgifter främst i syfte att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, det vill säga för att kunna leverera, utveckla, förvalta, felsöka, underhålla eller administrera tjänster till dig som kund. Vid beställning av en vara eller tjänst samlar Bluescreen in dina uppgifter för att hantera din order, fakturera och för att kontakta dig.

BERÄTTIGAT INTRESSE
I samband med att du besöker våra lokaler kan vi komma att behandla dina uppgifter via vår kameraövervakning för att förhindra inbrott, stöld och vandalism. Bluescreen kan även komma att behandla dina personuppgifter för att etablera eller bibehålla en affärsrelation mellan dig och Bluescreen. Dessutom kan vi spara dina uppgifter för att besvara förfrågningar om varor/tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt. I vissa fall använder vi molntjänster såsom Dropbox för tillfällig lagring av dokument, men då är det endast harmlösa personuppgifter i mycket begränsad omfattning som kan förekomma. I samtliga nämnda fall använder vi oss av berättigat intresse (intresseavvägning) som rättslig grund, eftersom vi anser att vårt intresse i dessa fall väger tyngre än ditt integritetsintresse. 

Vissa dokument, exempelvis jobbansökan och kundavtal, sparar vi så länge det finns anledning att spara på grund av eventuella rättsliga anspråk såsom diskrimineringsfall och preskription av fordran. Även detta grundar vi på vårt berättigade intresse.  

RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE
Utöver det som beskrivs ovan är vi skyldiga att spara vissa uppgifter enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet. I detta fall använder vi oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund.

SAMTYCKE
Det händer att vi behandlar personuppgifter med stöd av samtycke i det fall behandlingen är tillfällig. Information om behandlingen av dina uppgifter i samband med att du besöker bluescreen.se hittar du under Cookies nedan.

                                    
Längst ner på sidan finner du en Översiktlig kartläggning över behandlingen av dina personuppgifter hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig, där du kan läsa specifikt ändamål och laglig grund för några av våra behandlingar som vi tror att du som läser detta kan ha störst intresse av att veta mer om.

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EU/EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EU/EES som arbetar med oss eller för en av våra underleverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

I den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna policy kommer dina personuppgifter att lämnas ut till och behandlas av andra bolag. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för de ändamål som anges i denna policy. Vi ingår då avtal med dessa för att säkerställa att de behandlar uppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och vår dataskyddspolicy.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om det inte är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bluescreens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 

I det fall Polisen eller annan myndighet skulle kräva tillgång till Bluescreens behandlade personuppgifter, lämnar Bluescreen endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det.

OBS! Ovanstående utesluter inte att Bluescreen kan använda sig av personuppgiftsbiträden. Läs mer om detta under punkt 15.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål, vilket innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

 • När du lämnar in en produkt för service gör vi en säkerhetsbackup av din inlämnade produkt. Dessa backuper sparas aldrig längre än 30 dagar.
 • Den information som vi samlar in via vår kameraövervakning är bildupptagning via videoinspelning som raderas max 30 dagar efter inspelning.
 • Om du är en tidigare kund till Bluescreen och har en aktiv kundrelation med oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.
 • För att vi ska kunna försvara oss vid t.ex. fordringsanspråk eller andra eventuella anspråk, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid.
 • I de fall Bluescreen är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning. Information som behövs för vår bokföring arkiveras exempelvis i 7 år enligt bokföringslagen.

Information om hur gallringen av dina uppgifter går till i vårt affärssystem, WorkCloud, hittar du här.

På denna webbplats (www.bluescreen.se) används cookies. Cookies används för att förbättra sajten för besökaren. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Sajten. Denna typ av cookie upphör när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Bluescreen använder sig av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med hjälp av Google Analytics kan vi samla in och analysera data. Google Analytics tar emot information om hur användare hittar vår webbsida och hur den används. Google Analytics hjälper oss att förbättra hemsidan och säkerställa att vår webbsida möter användarens behov. Lagringen av informationen varierar från några dagar till 38 månader beroende på hur ofta användaren besöker vår webbplats.

För att uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen är det viktigt för oss att vi har tillräckliga rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Hos oss har vi utsett ansvarig personal som sköter nödvändig samordning, kommunikation och ansvar för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Beroende på incidentens karaktär och påverkan involveras de personer som krävs för att hantera incidenten. Tack vare våra rutiner på plats kan ansvarig personal snabbt kartlägga vem som gör vad och hur situationen ska hanteras.

Vid upptäckt av ett dataintrång undersöker vi vilken typ av dataintrång det är fråga om och vilka konsekvenser dataintrånget medfört. Sedan går vi igenom vilka åtgärder som behövs och vidtar dessa för att motverka eventuella negativa konsekvenser. Vidare utvärderar vi dataintrångets påverkan och underrättar eventuella Kunder som vi är personuppgiftsbiträde åt.

Högriskincidenter och åtgärder kommuniceras ut till berörda som drabbats av incidenten och en anmälan görs till behörig tillsynsmyndighet.

 

incident process

Bluescreen AB arbetar ständigt för att förebygga personuppgiftsincidenter. Utöver säkerheten för den behandling vi själva är personuppgiftsansvariga för, vidtar vi även tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för de uppgifter vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde. Åtgärderna vidtas för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

KAMERAÖVERVAKNING
För att förhindra inbrott, stöld och vandalism kameraövervakas kontoret. Övervakade områden är märkta med skyltar. Bildupptagningen raderas max 30 dagar efter inspelning.

AUTENTISERING & KRYPTERING
Vi använder oss av Secure Sockets Layer (SSL), vilket innebär att all datakommunikation som skickas mellan två enheter förblir privat och krypterad. För att få tillgång till våra tjänster krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

Alla lösenord i databasen sparas ”hashade” vilket innebär att det inte går att avkryptera det sparade lösenordet.

För att säkerställa rätt användare använder vi oss av tvåfaktorsautentisering.

INFORMATIONSSKYDD & SEKRETESS
Genom ett behörighetskontrollsystem förhindrar vi obehörig behandling av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Vi begränsar aktivt åtkomsten till personuppgifterna till sådana personer som arbetar under Bluescreens ledning och som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. All personal med behörighet omfattas av en sekretessförbindelse.

LAGRING & BACKUPER
Våra tjänster driftas på servrar i datahallar. Datacentret videoövervakas såväl utvändigt som invändigt samt ligger på inhägnat område, och är utrustat med intelligent och automatiserat inpasserings- och larmsystem där all aktivitet loggas och automatiskt analyseras. Datacentret bevakas av patrullerande väktare. Varje datahall är utrustad med differentierade rökdetektorsystem med direktkopplat larm till Räddningstjänsten. Detektoridentifierad brand eller rökutveckling utlöser släckningssystemet bestående av Argonite. Denna typ av släckning sänker effektivt syrehalten i utrymmet och lämnar inga restprodukter vid brandsläckning.

Redundant elförsörjning sker genom ringmatad högspänning till egen transformator från två geografiskt olika källor och metoder. Datahallarnas temperatur och luftfuktighet styrs av redundanta kylsystem.

All personal med tillträde till datahallarna har skrivit på sekretessavtal och godkänts vid kontroll av Polisens belastningsregister.

Lagringen av data finns på flera geografiskt separerade platser inom Europa med full redundans och backuper tas dagligen. Dessa klassificeras som katastrofbackup vilket innebär att de primärt är tänkta att användas för att rulla tillbaka på i händelse av större haveri. Dessa är inte tänkta för att granulärt läsa tillbaka enstaka filer för kunds räkning. Vi krypterar alltid dessa backuper och spar dem i annat datacenter än där primärdata finns. Backuper sparas maximalt i 90 dagar.

Som registrerad hos Bluescreen har du vissa rättigheter rörande de personuppgifter vi behandlar om dig. Du är alltid välkommen att kontakta Bluescreen (se under Kontaktuppgifter nedan) vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt nedanstående. 

ÖPPNA RESPEKTIVE FLIK FÖR INFORMATION

Denna webbplats (www.bluescreen.se) kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser. Bluescreen AB är aldrig ansvarig för integritetspolicyer eller integritetsförfaranden hos någon tredje part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar respektive sidas integritetspolicy för att se hur de eventuellt hanterar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till behandling för Bluescreens räkning genom ett så kallat personuppgiftsbiträde. Behandlingen av personuppgifter sker då enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss inom följande kategorier:

 • Ekonomitjänster & fakturering
 • Lönehantering
 • Diverse produktleverantörer inom IT
 • Hostingleverantör
 • Samarbetspartner inom telekommunikation
 • Leverantör inom mobil kommunikation
 • Samarbetspartner inom finansiella tjänster

I ovanstående fall ingår Bluescreen alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy.

I de fall någon av våra kunder, dvs. ett annat företag, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar, agerar vi i egenskap av personuppgiftsbiträde. Behandlingen sker då på uppdrag av vår kund, den personuppgiftsansvarige, som genom ett biträdesavtal ger oss instruktioner för hur uppgifterna ska behandlas.

I de fall vi är personuppgiftsbiträde i vår roll som IT-konsult eller systemleverantör regleras behandlingen genom ett personuppgiftsbiträdesavtal, som vi ingått med respektive personuppgiftsansvarig.

Om du anser att Bluescreen behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök Datainspektionens hemsida.

Denna informationstext uppdaterades senast den 19 oktober 2021. Vi kan komma att ändra denna information, till exempel om vi skulle samla in ytterligare uppgifter eller behandla dina uppgifter för nya ändamål. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på bluescreen.se.

Om du tycker att någon information saknas i denna Policy, är du välkommen att kontakta oss genom att maila till info@bluescreen.se.

ÅBEROPANDE AV RÄTTIGHETER
Om du vill utöva någon av följande rättigheter

– begränsning,
– dataportabilitet,
– information,
– radering,
– rättelse
– rätten att invända mot behandling eller
– återkallelse av samtycke

vänligen kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Bluescreen AB
Ref. GDPR
Returvägen 1 
721 37 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ärende, namn, adress, e-post och telefonnummer. Vänligen lämna inte andra uppgifter som inte har med ärendet att göra.

GENERELL FRÅGA
Om du vill ställa oss en generell fråga om Bluescreens personuppgiftsbehandling får du gärna maila oss på info@bluescreen.se. I detta fall behöver du endast skriva din fråga.

REGISTERUTDRAG
OBS! Om du vill begära ut ett registerutdrag, vänligen se ovan under punkt 13 (”Registerutdrag”).

Översiktlig kartläggning över personuppgiftsbehandlingar hos Bluescreen som personuppgiftsansvarig

Nedanstående behandlingar är baserade på våra vanligaste kundrelationer. Behandling av dina personuppgifter kan skilja sig beroende på vilken typ av kundrelation du har med oss. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om behandlingen av just dina personuppgifter. Vänligen se hur du går tillväga under punkt 13 ”(Dina rättigheter”) eller punkt 19 (”Kontaktuppgifter”).

KATEGORIER AV REGISTRERADE
WorkCloud-användare

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Enhetsinformation • Ärendeuppgifter/Fritext*

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • Yrkestitel (kan förekomma) • E-post • Telefonnummer
〉 IP-adress • Språkinställningar • Land • Webbläsarinställningar • Tidszon • Operativsystem • Plattform • Skärmupplösning
〉 Fritext*

ÄNDAMÅL
Fullgöra förpliktelser enligt avtal • Leverera tjänst • För att förbättra affärssystemet och säkerställa att vårt affärssystem möter användarens behov • Felsökning

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

                  

* Vi ser inte innehållet i privata fritextfält i affärssystemet (t.ex. Mina anteckningar). Observera dock att affärssystemets olika moduler endast är avsedda att underlätta i jobbrelaterat syfte. Det är viktigt att alla användare följer de riktlinjer för fritextfält som finns på arbetsplatsen. 

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Den som väljer att begära ut uppgifter

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
Namn • Personnummer • Adress • E-post • Telefonnummer • Signatur • Kopia av legitimation

ÄNDAMÅL
Säkerställa att det är rätt person som begär utdraget. • Leverera beställd information. • Vi sparar vanligtvis begäran i 2 månader* pga. eventuellt anspråk som har samband med begäran om registerutdrag.

LAGLIG GRUND
Rättslig förpliktelse • Intresseavvägning

                  

* En lämplighetsbedömning sker innan vi lagrar kopia av ID-handling. I normala fall sparar vi inte kopian överhuvudtaget, utan den används endast för att säkerställa identiteten på den registrerade.

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Företagsuppgifter • Person- och kontaktinformation • Finansiell information

PERSONUPPGIFTER
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer • Adress • Faktura- & leveransadress
〉 Namn • Yrkestitel (kan förekomma) • E-post • Telefonnummer • Faktura & leveransadress
〉 Eventuella krediter • Skulder eller negativ betalningshistorik

ÄNDAMÅL
Ta emot order • Hantera order • Syfte att ingå avtal • Avgöra betalningsförmåga • Leverera order • Fakturering

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning • Rättslig förpliktelse

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Samtliga i våra lokaler

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
Bildupptagning

ÄNDAMÅL
För att förhindra inbrott, stöld och vandalism

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Den som besöker vår hemsida

KATEGORI AV UPPGIFTER
Enhetsinformation • Beteendeinformation (kan förekomma)

PERSONUPPGIFTER ¹
IP-adress • Språkinställningar • Lokaliseringsuppgift • Webbläsarinställningar • Tidszon • Operativsystem • Plattform • Skärmupplösning • Skärminspelning med Hotjar (kan förekomma)²

ÄNDAMÅL
För att förbättra hemsidan och säkerställa att den möter besökarens behov

LAGLIG GRUND
Samtycke (via Cookies) • Intresseavvägning

                  

¹ OBS! Vi använder aldrig dessa uppgifter för att identifiera enskilda besökare.

² Hotjar är ett tekniskt verktyg som hjälper oss att bättre förstå våra besökares upplevelse (t.ex. hur lång tid de spenderar på vissa sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad de gillar och inte gillar, osv.), vilket möjliggör det för oss att bygga och underhålla vår hemsida med hjälp av respons från våra besökare. Hotjar använder bl.a. cookies för att samla in data om våra besökares beteenden och enheter (enheternas IP-adress, som endast samlas in och lagras i anonym form, skärmstorlek, enhetstyp, information om webbläsare, land, språk). Hotjar lagrar denna data i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer att använda denna information för att identifiera eller matcha framtida data med enskilda besökare. För mer detaljer, vänligen se Hotjars integritetspolicy.

Genom att klicka här kan du hindra att en användarprofil skapas på dig samt att Hotjar samlar in data om din användning av vår hemsida (opt-out).

Observera att uppgifterna endast samlas in i syfte att förbättra hemsidan.

När du skickar ett nummer via denna funktion genereras ett mail till oss med telefonnumret och vilken av våra sidor du besökte när du skickade numret. 

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Personer vars nummer skickas in

KATEGORI AV UPPGIFTER
Kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
Telefonnummer

ÄNDAMÅL
Bistå med support • Besvara eventuella frågor

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Anställda hos Bluescreen • Personer som följer samt gör inlägg och kommenterar på vår Facebook-sida 

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Övrigt

PERSONUPPGIFTER
Namn • Bildupptagning • Innehåll i kommentarer

ÄNDAMÅL
Tillhandahålla information om Bluescreens verksamhet

LAGLIG GRUND
Samtycke (publicering av bilder) • Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
WorkCloud-användare

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Enhetsinformation

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • Yrkestitel (kan förekomma) • E-post • Telefonnummer
〉 IP-adress • Webbläsare

ÄNDAMÅL
Felsökning • Besvara frågor och hantera ditt ärende, såsom avhjälpa felet • Fullgöra förpliktelser enligt avtal • Leverera tjänst • Sparar viss information för att förbättra affärssystemet och säkerställa att vårt affärssystem möter användarens behov

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

Fjärrsupporten via TeamViewer är endast en tillfällig fjärrstyrningssession mot din dator. Detta innebär att våra IT-konsulter ser samma sak som du ser på din datorskärm (dock inte bakgrundsbild) och kan därigenom enkelt guida dig i supportärenden eller själva ta över muspekaren.

Bluescreen sparar inte någon data via fjärrstyrningssessionen och du kan se allt våra IT-konsulter gör under den tillfälliga sessionen. 

Här kan du läsa om TeamViewers hantering av personuppgifter.

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder • Anställda hos kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Företagsuppgifter • Person- och kontaktinformation • Övrigt

PERSONUPPGIFTER
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer • Adress • Faktura- & leveransadress
〉 Namn • Yrkestitel (kan förekomma) • E-post • Telefonnummer
〉 Innehåll på inlämnad produkt (dator/läsplatta/mobiltelefon)*

ÄNDAMÅL
Fullgöra förpliktelser enligt avtal • Syfte att ingå avtal (vid felsökning) • Leverera tjänst • Felsökning • Säkerhetskopiering • Kontakt för frågor om produkt • Fakturering

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

                  

*OBS! Innehållet behandlas endast för säkerhetskopiering och sparas aldrig längre än 30 dagar efter utlämnad service.

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder • Övrigt

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Ärendeuppgifter* • Företagsuppgifter (kan förekomma)

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • E-post • Telefonnummer (kan förekomma) • Yrkestitel (kan förekomma)
〉 Meddelande i fritext*
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer

ÄNDAMÅL
Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål • Leverera beställd information • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

                  

*De personuppgifter du väljer att skriva/lämna till oss. Vi rekommenderar dock att du inte lämnar fler personuppgifter än nödvändigt via e-post. 

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Besökare på hemsidan

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Företagsuppgifter • Ärendeuppgifter

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • E-post • Telefonnummer
〉 Företagsnamn
〉 Meddelande i fritext

ÄNDAMÅL
〉 Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål • Leverera beställd information • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
〉 Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida • Genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder • Övrigt

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Ärendeuppgifter • Företagsuppgifter (kan förekomma)

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • Telefonnummer • E-post (kan förekomma) • Yrkestitel (kan förekomma)
〉 Uppgifter som du väljer att lämna • Ljudupptagning (röstbrevlåda)
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer

ÄNDAMÅL
Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål • Leverera beställd information

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Anställda • Kunder •  Kontaktpersoner • Prospekts

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Ärendeuppgifter • Företagsuppgifter

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • Telefonnummer • E-post • Yrkestitel (kan förekomma) • Adress • Personnummer (kan förekomma)
〉 Uppgifter som du väljer att lämna (t.ex. registrering av ärende)
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer

ÄNDAMÅL
Uppfylla avtalsförpliktelser (hantera ärende, leverera produkt, etc.)

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation • Ärendeuppgifter • Företagsuppgifter (kan förekomma) • Inloggningsuppgifter (kan förekomma) • Enhetsinformation (kan förekomma)

PERSONUPPGIFTER
〉 Namn • Telefonnummer • E-post (kan förekomma) • Yrkestitel (kan förekomma)
〉 Ljudupptagning (röstbrevlåda) • De uppgifter du väljer att lämna i ärendet
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer
〉 Användar-ID (kan förekomma) • Lösenord (kan förekomma)
〉 IP-adress • Språkinställningar • Webbinställningar • Tidszon • Operativsystem • Plattform • Skärmupplösning

ÄNDAMÅL
Ge dig support när du har tekniska problem • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål • Fakturering

LAGLIG GRUND
Avtal • Rättslig förpliktelse

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
Namn • E-post

ÄNDAMÅL
Informera om verksamheten • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

KATEGORI AV REGISTRERADE
Nya kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Företagsuppgifter • Person- och kontaktinformation • Enhetsinformation

PERSONUPPGIFTER
〉 Kundnummer • Företagsnamn • Organisationsnummer • Faktura- och leveransadress
〉 Namn • E-post • Telefonnummer

ÄNDAMÅL
Fullgöra förpliktelser enligt avtal

LAGLIG GRUND
Avtal

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Arbetssökande • Referenspersoner från tidigare arbetsplats

KATEGORI AV UPPGIFTER*
Person- och kontaktinformation • Ärendeuppgifter*

PERSONUPPGIFTER*
〉 Namn • E-post • Telefonnummer
〉 CV*

ÄNDAMÅL
Hantera en ansökan om arbete oavsett om den riktar sig till en speciell tjänst eller är en allmän ansökan • Syfte att ingå anställningsavtal • Vi sparar ansökan i 2 år pga. eventuellt anspråk som har samband med ansökan

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

                  

* De personuppgifter du valt att skriva/lämna till oss.

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Den som har lämnat samtycke till oss

KATEGORI AV UPPGIFTER
Personinformation

PERSONUPPGIFTER
Namn • Signatur

ÄNDAMÅL
Vi sparar samtyckesblankett med underskrift så länge behandlingen är aktuell 

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

KATEGORI AV REGISTRERADE
Avtalsparter

KATEGORI AV UPPGIFTER
Företagsuppgifter • Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
〉 Företagsnamn • Organisationsnummer
〉 Personnummer* • Namn • E-post • Telefonnummer

ÄNDAMÅL
Syfte att ingå avtal • Fullgöra förpliktelser enligt avtal • Effektivisera avtalsslut • Lagring efter avtalsförhållandet tagit slut pga. eventuellt rättsligt anspråk

LAGLIG GRUND
Avtal • Intresseavvägning

                  

* Används endast för säker identifiering via Mobilt BankID.

KATEGORI AV REGISTRERADE
Kunder

KATEGORI AV UPPGIFTER
Företagsuppgifter • Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
〉 Företagsnamn
〉 Namn • E-post

ÄNDAMÅL
Skapa och/eller underhålla kundens hemsida • Fullgöra förpliktelser enligt avtal

LAGLIG GRUND
Avtal

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Den som väljer att åberopa någon av sina rättigheter enligt punkt 13

KATEGORI AV UPPGIFTER
Person- och kontaktinformation

PERSONUPPGIFTER
Namn • Adress • E-post • Telefonnummer • Signatur 

ÄNDAMÅL
Leverera beställd information • Vi sparar vanligtvis begäran i 2 månader pga. eventuellt anspråk som har med begäran att göra

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

KATEGORIER AV REGISTRERADE
Den som väljer att återkalla ett samtycke

KATEGORI AV UPPGIFTER
Personinformation

PERSONUPPGIFTER
Namn • Signatur

ÄNDAMÅL
Svara på begäran • Vi sparar vanligtvis begäran i 2 månader pga. eventuellt anspråk som har med begäran att göra

LAGLIG GRUND
Intresseavvägning

Hittade du det du sökte?

Se Kontaktuppgifter för kontakt med oss i dataskyddsfrågor eller kontakta oss nedan för andra frågor

Kontakta oss

skriv till oss nedan

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

*vid val av FJÄRRSUPPORT laddas vårt program för fjärrsupport ned på din enhet

Cookie-meddelande

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen. Läs mer om Cookies i vår integritetspolicy.